Dostupné moduly

Testovacie demo pre nasadenie SCORM testov do firemnej infraštruktúry

Informácie a aktualizácie vedomostí a štandardov o vyrábaných a dodávaných produktoch a službách organizácie, platné pre zamestnancov

Systém evidencie smerníc, platnej riadiacej dokumentácie a príkazov riaditeľa pre zamestnancov organizácie 

Súbor spoločných cieľov a stratégií pre ich dosiahnutie

Pravidlá a štandardy pre predchádzanie rizík v oblasti ochrany osobných údajov klientov a zamestnancov

Pravidlá a štandardy pre predchádzanie rizík v oblasti ochrany života a zdravia zamestnancov

Formálne poučenia o štandardoch, o pravidlách a povinnostiach zamestnanca pre nových zamestnancov alebo pre dotknutých zamestnancov zasiahnutých prevádzkovou zmenou.